Bij de nationale herdenking

Titel "Bij de nationale herdenking, 1533-1983. Willem van Oranje, Vader des Vaderlands", in: Terdege, jrg. 5, nr. 2, 23 April 1983, pp. 28-30. ill.  
Auteur Zwaag, W.
Jaar van uitgave 1983
Citaat "Willem van Oranje kan de centrale figuur worden genoemd uit de eerste fase van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Als men hierbij bedenkt dat over deze oorlog alleen al ongeveer tachtig buitenlandse schrijvers— onder wie een dozijn Italianen — hun zienswijze hebben gegeven, dan is het te begrijpen dat men ook om de figuur van de prins niet heeft heengekund. Zo goed als de meningen omtrent de oorzaken van ge­noemde oorlog uiteenlopen — sprak de socialistische historicus Romein niet van „het vergruisde beeld"? —zo goed divergeren de op­vattingen inzake de prins." (28)"Historische heroriëntatie vanwege gewijzigde mens- ­en maatschappijbeschou­wing, „ontmythologise­ring van nationale erfla­ters, afrekening met zoge­naamde legendevorming, het zijn evenzoveel factoren die ook het beeld van de prins hebben „vergruisd". Maar laat ons binnen het Groeniaans adagium het „Er staat geschreven" maar niet losmaken van het „Er is geschied"!Bij de wording van ons staatsbestel en de stichting van onze nationaal-gerefor­meerde kerk was aan de prins door Gods voorzienig­heid een bijzondere positie en taak toebedeeld. En zo­lang er nog liefde zal zijn voor vorstenhuis en volk zal — in weerwil van ons ver­schraalde Geuzenbloed — Willem van Oranje worden geëerd als de Vader des Va­derlands." (30)
Trefwoorden Kerkgeschiedenis Algemene en Politieke Geschiedenis