Pieter Bor een partijman

Titel "Pieter Bor een partijman", in: Tijdschrift voor Geschiedenis onder redactie van A.M. Kollewijn Nz, jrg 6, Amsterdam: H.C. Delsman, 1891, pp. 250-253. Noten. Naschrift van de Redactie hierbij: pp. 253-256. 
Auteur Zuydema, W.
Jaar van uitgave 1891
Citaat "Deze lofspraak van Geeraert Brandt, door de kritiek van twee eeuwen bevestigd, is nu in eens en afdoende weêrlegd door den heer Ch. C. V. Verreyt, penningkundige en medewerker aan het Alg. Ned. Familieblad.Bor was een partijman; want — in zijn „Gelegentheyt" van 's-Hertogenbosch heeft hij niet gezegd, dat het bekende verhaal van het Te Deum voor den moord op Prins Willem een verzinsel van die booze geuzen is, terwijl hij dat verhaal toch wèl in zijn Nederlandsche Oorlogen heeft opgenomen; en dus plechtig, — liefst met een sanbenito aan — had moeten herroepen.Zien wij eerst, welke gronden Bor kan gehad hebben om in zijn hoofdwerk dat verhaal op te nemen." (250)"Was Willem van Oranje voor de Protestanten de grondlegger van godsdienstige en staatkundige vrijheid, de Katholieken van Nederland dier dagen zagen in hem vooral den man, door wiens toedoen de kerk, aan welke zij gehecht waren, werd geslagen en gewond, en daarbij houde men in 't oog, welk een dieperen en smartelijker indruk het Protestantisme bij zijn ontstaan op de Katholieken moest maken dan thans, nu het maatschappelijke leven hen gedwongen heeft het althans in de praktijk te verdragen." (Naschrift 255)
Opmerking(en) Zie ook: C.C.V. Verreyt, "Het 'Te Deum' voor den moord van den Prins van Oranje in 1584" (1891).
Trefwoorden Algemene en Politieke Geschiedenis Moord Polemiek