Een moeilijk oogenblik in het leven van Prins Willem I" in: De Nederlander

Titel "Een moeilijk oogenblik in het leven van Prins Willem I" in: De Nederlander, 7 febr. 1926.
Auteur Bouricius, L.G.N.
Jaar van uitgave 1926
Citaat "Wij weten allen, waar de Prins zijn woning had: in het vroegere St. Agatha-klooster, nu het Prinsenhof, waar hij als stadhouder van Holland eertijds zoo dikwijls had vertoefd, en waar hij een kleine 12 jaar later den dood zou vinden. En bij de ruimte van opvatting, die de stichter van ons vorstenhuis huldigde, was hij er op gesteld aan de maaltijden dikwijls het gezelschap van den ouden biechtvader van het convent aan te treffen, den alom geëerden, geleerden dichter en Delvenaar Cornelius Musius.Alhoewel zijn kamerdienaar den priester waarschuwde, wien hij aan den maaltijd zou vinden, achtte Musius het toch aan zijn waar­digheid verplicht, zich niet te „vermommen", naar in zijn geestelijk „habijt" te verschijnen. Waarschijnlijk heeft hij alleen aan zichzelven gedacht, niet aan de moeilijkheden, waarin hij zijn gastheer (of wil men liever den voornaamsten gast van het voormalig klooster) bloot stelde. De gevolgen bleven niet uit. (ook Lumeij zit op een dag mee aan. Hij schoffeert Musius, zonder dat de Prins ingreep. Oranje heeft op dat moment belang bij de watergeus, die zo populair bij zijn soldaten is. Musius vlucht, maar wordt gepakt en naar Lumeij in Leiden gebracht. De grijsaard wordt gemarteld en bezwijkt. Een door de Prins gestuurde bode krijgt geen contact met Lumeij.) "Is het te veel gezegd, om hier van een moeilijk oogenblik, misschien van een zwakke daad van den grondlegger onzer vrijheid te spreken? Het toont eens te meer aan, hoe zijn leven niet op rozen ging, en hoe hij ook wel eens, misschien, struikelde. Zullen wij er hem minder om achten?"
Trefwoorden Musius Lumey Algemene en Politieke Geschiedenis Kerkgeschiedenis