Vier grote Oranje's. Een karakterschets

Titel Vier grote Oranje's. Een karakterschets, Amsterdam: P.N. van Kampen & Zn, [1954]. 136 blz. ill.   
Auteur Boudier-Bakker, Ina
Jaar van uitgave 1954
Citaat "De Prins zelf ploegde zich uiterst moeizaam maar onwankelbaar van overtuiging een doornigen weg door de elkaar bestrijdende partijen. Een bewijs hoe los hij stond ten opzichte van enige vooropstelling van Rooms of Protestant was wel, dat hij zijn jongsten broer Hendrik deed opvoeden aan de uitsluitend Katholieke hogeschool te Leuven. Hiermede waarschijn­lijk het doel hebbend te bewijzen zijn onomstotelijke overtuiging van gelijkwaardigheid in verschil van geloof.Het gevolg was alleen, dat nu beide partijen hem gelijkelijk wantrouwden. Wat hàd men in werkelijk­heid aan Oranje? Hij kantte zich even hardnekkig tegen de vervolging der Hervormden als tegen de gruweldaden aan Roomsen begaan.De eenzame hoogte waarop de Prins worstelde, kon niemand overzien noch benaderen zelfs. In hem was naast de hem ingeboren overtuiging waarvoor hij streed op 't punt van geloof, het langzaam al be­wuster groeiende oud Bourgondische ideaal: dóór die vrijheid in godsdienst te komen tot een politieke een­heid van alle gewesten." (23)
Opmerking(en) Willem van Oranje (pp. 5-41), Maurits, Frederik Hendrik, Willem III.
Trefwoorden Algemene en Politieke Geschiedenis Literatuur, Toneel, Muziek, overige Kunsten