De bruiloft van de prins van Oranje in 1561

Titel "De bruiloft van de prins van Oranje in 1561", in: Utrechts Volks-Almanak voor het jaar 1857, Utrecht: L.E. Bosch en zoon, p. 112. 
Auteur Bosch, L.E.
Jaar van uitgave 1856
Citaat "Memorie van de groote costen ende magnificentie des Bruilofs van de dochter van hartoogh Maurits van Saxen, ghetrout aen Wilhelm grave van Nas­sauwe, Prince van Orangien, in den jare 1561 op Bartholomei dag, gehouden binnen Leypsigh.In den eersten isser geconsumeerd op dese feeste, welche acht daghen geduyrt heeft, als volcht :2636 Ossen.4000 Schapen.6400 Gansen.6000 Haesen.14400 Hoenderen behalve alle andre wiltbraet.16000 Rx daellers aen wijn.15000 Mennschen synder mede gespeyst.11000 Paerden haer voeder gegeven.Daer was mede int keurvorstelycke hof een groot vadt, houdende 744 aemen wijns.Memoriaal boek der stad Utrecht N. 13 bl. 72." (112, hele tekst)
Opmerking(en) Betreft het huwelijk met Anna van Saksen.
Trefwoorden Economische en Sociale Geschiedenis Algemene en Politieke Geschiedenis