Wilhem

Titel Wilhem, of gequetste vryheyt. Treur-spel. Door L.v.d.B. Te Dordrecht, Ter Druckerye van Gillis Neering, Anno 1663. 61 blz. ill.
Auteur Bis, Lambert
Jaar van uitgave 1663
Citaat "Wilhem: (...) Of my een lancksaem leedt sal brengen tot mijn doodt,Dan of ick die sal zijn verschult aen stael of loot.Den Hemel noyt gewoon in sijn beschick te doolen,Laet ick de sorge van mijns levens tijdt bevolen,En draegh alleenigh my, het geen my't meest vertroost,Dat lijf noch leven zy door my verroeckeloost.Loisa:Schoon ick my aen u reen noodtwendigh moet gedragenMijn ziel blijft evenwel niet van haer vrees ontslagen,Een onvermoeyde quael, gegront of ongegrondt,Geeft echter aen mijn hart en ziele wond op wondt.Maer, siet u Kroost, ô Prins, met kintsche sprongen nad’ren,De tweede en laetste hoop der vry gevochte Vad’ren.Komt herwaerts Edel pant, van een gewenschte trouw.Aenstaende troost misschien van een bedroefde Vrouw,Kust Vaders handt en treckt de deught uyt sijne spieren,En leert by tijdts ‘s Landts toom te korten of te vieren." (7/8)"’t Voortreff’lijck hooft, getreft dooreen te swaren slagh,Set stracks de doodt verw, soo men oogen schijnlijck’ sagh,En klare tekenen van sterven en verscheyen,Wy, onder d’armen hem van dese moort plaets leyen,Daer hy, na weynigh spraecks, die hem te buyten schoot,Het loff’lijck leven ruylt voor een oned’le doot." (36)
Trefwoorden treurspel literair verhalend moord Literatuur, Toneel, Muziek, overige Kunsten
Web links http://books.google.nl/books?id=PA8UAAAAQAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summary_r&cad=0