Willem de Zwijger. Door alle naties geëerbiedigd." in: Idem

Titel "Willem de Zwijger. Door alle naties geëerbiedigd." in: Idem, Groote Nederlanders, (Bundel 1 met 15 beschrijvingen van de Loopbaan van Groote Nederlanders), Amsterdam: Van der Graaf & Co's Uitgevers-Maatschappij N.V., [1941], pp. 69-74. ill.   
Auteur Borgeesius, R.M.
Jaar van uitgave 1941
Citaat "„De volhouder” zou een betere bijnaam voor Willem van Oranje zijn geweest dan de zwijger; de prins was karig met woorden, maar hij zei véél. Als hij sprak, had hij iets belangwekkends te zeggen, de beteekenis van iemand's woorden houden zelden ver­band met hun aantal, en men kan welsprekend zijn, ofschoon men de reputatie heeft aan zwijgen de voorkeur te schenken. Willem van Oranje werd ook „Vader des Vaderland's" gedoopt, een eeretitel waarop hij ten volle recht heeft, maar als men zijn voornaamste karakter-eigenschap wil doen uitkomen, moet men hem vóór alles bestempelen als den volhardenden, nooit aflatenden of opgevenden strijder, die tot zijn laatsten adem­tocht zijn idealen diende.Voor Willem van Oranje was er slechts één weg, de rechte, aan het eind waarvan het doel ligt. Wij zeggen niet: de weg, die voert tot het doel, want het is zeer twijfelachtig of de prins ooit heeft geloofd in de verwezenlijking van zijn idealen en het winnen van zijn strijd, die de strijd was van het Neder­landsche volk. Men moet een sterk karakter hebben om te verkondigen dat het niet noodig is te hopen om iets te ondernemen, en dat slagen geen voorwaarde behoeft te zijn om vol te houden.Of beter, men moet een sterk karakter hebben om deze woor­den in practijk te brengen. De prins sprak ze uit in het Fransch: „il n'est pas besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer", en zijn gansche leven toont dat voor hem die uitspraak geen ijdele klank was. Daar hebben wij één van die uitspraken van „den zwijger", waaruit zijn welsprekendheid blijkt, en naar het ons voorkomt, tevens het bewijs van zijn twijfelen aan de zegepraal van de zaak der Nederlanders, die hij tot de zijne had gemaakt zonder zich af te vragen hoe groot de kans was op succes, en nog veel minder zonder iets voor zichzelf te verwachten of te verlangen." (69)
Opmerking(en) Met 12 penteekeningen van Jan Lutz. Omslagteekening en vignet van Jac. Leegstra.
Trefwoorden Algemene en Politieke Geschiedenis