Prins Willem door Goltzius geteekend

Titel "Prins Willem door Goltzius geteekend", in: Maandblad voor Beeldende Kunsten, jrg 25, 1948. Amsterdam: J.H. de Bussy, pp. 171-174. ill. Noten.  
Auteur Boon, K.G.
Jaar van uitgave 1948
Citaat "De gravure van Goltzius draagt in de rand het jaartal 1581 in romeinsche cijfers. De wijze waarop de dateering is aange­bracht duidt er op, dat zij in verband staat met den geportretteerde. In 1581 wordt hier de Prins nog als legeraanvoerder voorgesteld. Busken Huet zag in dit portret ook dat van den staatsman en den „Prins". Bij Goltzius heeft stellig wel de gedachte aan een voorstelling met eenig uiterlijk vertoon door het hoofd gespeeld. Het is in alle opzichten een „gecomponeerd" portret. Men denkt er bij aan de statigheid van Italiaansche vorstenportretten uit de 16e eeuw en vooral aan de portretten van het Fransche Hof. Het is daarom ook begrijpelijk dat het harnas van den Prins wat mooier dan de werkelijkheid is voor­gesteld, zelfs, naar het mij lijkt, eenigszins is gefantaseerd. Het werd een pronkstuk dat nauwelijks in dien tijd in de wapen­kamer van den Prins kan zijn voorge­komen. De helm heeft bovendien een ouder, in dezen tijd niet meer gebruikelijk, type.Was er reden om den Prins in 1581 al­dus voor te stellen? Het jaar was in het leven van Oranje belangrijk genoeg, in de eerste plaats door de nieuwe positie waarin het land door zijn toedoen gekomen was en die haar beslag kreeg in „de Verlating" en in de tweede plaats door zijn „Apologie", de verdediging tegenover de aanvallen van den Koning. Heeft men in dit jaar zelf reeds over de verwarrende feiten kunnen heenzien om in den Prins den uiteindelijk triumfeerenden, waarlijken leider van het volk te eeren? Een hulde die uitkomt in den laatsten regel van het onderschrift van de prent „....legem, commissum­que, gregem et patriae pia iura tueri". Het is een vraag die beter door een historicus beantwoord kan worden. Ik wil er slechts verder op wijzen, dat op stijl­critische gronden door Hirschmann even­eens twijfel uitgesproken is over de dateering van dit portret in 1581. Hirschmannn dateert het, op grond van vergelijking met andere portretgravures, omstreeks 1585." (172/3)
Trefwoorden Teken- en Prentkunst
Web links http://www.rijksmuseum.nl/aria/aria_assets/RP-P-1940-257?lang=nl&context_space=&context_id=
Periodedata afbeelding https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P-1940-257