Twee Oranje portretten van Daniël van den Queecborne" in: Phoenix. Maandschrift voor Beeldende Kunst. Jaargang 3

Titel "Twee Oranje portretten van Daniël van den Queecborne" in: Phoenix. Maandschrift voor Beeldende Kunst. Jaargang 3, Nummer 4. Amsterdam: Uitgeversbedrijf "De Spieghel", 1948, pp. 103-107. ill. Noten.
Auteur Bol, L.J.
Jaar van uitgave 1948
Citaat "In het Maart-nummer van dit tijdschrift (1948) publi­ceerde Dr R. van Luttervelt twee mansportretten, die door hem aan Daniël van den Queecborne worden toegekend. Waar signaturen ontbreken, vergelijkings­materiaal om op stijlcritische gronden het auteurschap te funderen niet voorhanden waren, is een dergelijke toeschrijving altijd de uitkomst van een (be)redenering. Met archivalische, heraldische en andere gegevens: onderlinge overeenkomst in mise-en-page, omlijsting, formaat en oorspronkelijke kostprijs wordt een waarschijnlijkheidsberekening gemaakt, die ons bijna wis­kundig aantoont: Van den Queecborne is de maker van deze conterfeitsels. Bijna wiskundig, want het wettig en overtuigend bewijs is met deze gegevens niet te leveren. Academisch bezien blijft de mogelijkheid bestaan dat de heren Van der Muelen en de Malapert ongeveer terzelfdertijd, ± 1585, door nog een ander schilder waren geconterfeit, dat deze beeltenissen even­eens „in 't swerte" waren omlijst, enz. enz.Nogmaals is hier het toeval de kunsthistorische speurder als een goede fee verschenen. Jarenlang verzamelde ik materiaal voor een boek „De Schilders van Zeeland". Onder de bijeengegaarde gegevens bevonden zich die aangaande twee prinsenbeeltenissen, hoogstwaarschijnlijk door Daniël van den Queecborne geschilderd. Nu zijn we in de gelegenheid twee toe­schrijvingen aan deze Meester, onderling onafhankelijk „beredeneerd", met elkaar te confronteren. En als een proef op de som - om nog eenmaal termen der wiskundige logica te hanteren - bevestigt de uitkomst van dit attributie-vraagstuk de conclusie van Dr Van Luttervelt. Wil men het omkeren, het is mij wel: Dr Van Luttervelts gevolgtrekkingen verstevigen de toeschrijving der hierbij afgebeelde Oranjeportretten aan Daniël van den Queecborne." (103 en vervolg op 106)
Trefwoorden portretten iconografie Schilderkunst. (Ook miniaturen) Teken- en Prentkunst