Het Boek der Richteren der Nederlanders

Titel Het Boek der Richteren der Nederlanders, anders gezegd: dat der Princen van Oranje. In eenen Oosterschen Styl beschreeven, door een voornaam Rabyn, In het eerste jaar der Bataafsche Vryheid, s.l., [1795]. 14 blz. 
Jaar van uitgave 1795
Citaat "7. Wilhelmo, nu was groot in de ogen der Nederlanders, ende zy hoorde naar zyne Stemme, als de Schaapen naar die van hunnen Herder. 8. Ende Wilhelmo ziende het vertrouwen des volks gewonnen te hebben, werd meer en meer opgeblazen van herte. 9. Ende hy zeide in zyn herte : ziet ik hebbe dit volk door myne minzaamheid gewonnen, maar ik zal het my ten slaaf maaken. 10. Ende van toen af aan vertrad Wilhelmo, meer en meer, de rechten der volken van Nederland; doch zy waaren met blindheid geslaagen, en voelde hunne verdrukkingen niet. 11. Ende Wilhelmo deed nu alles wat goed was in zyne oogen, ende eenige van de oudste des volks; ende de Priesteren ende de Schriftgeleerden dienden hem in zyne heerszucht." (Cap. II: 7-11).
Opmerking(en) Dit stuk vaderlandse geschiedenis is gegoten en geschreven in de stijl van het Oudtestamentische boek Richteren (Statenvertaling). In bezit KB.
Trefwoorden Algemene en Politieke Geschiedenis Literatuur, Toneel, Muziek, overige Kunsten Humor Satire Anti-Oranje Kritisch