De ijsvogel en de Halcyon-dagen

Titel "De ijsvogel en de Halcyon-dagen", in: Volkskunde. Driemaandelijks Tijdschrift voor de studie van het volksleven, jrg 52, Nieuwe reeks: 10e Jaargang, Amsterdam: Uitgeversmij. N.V. Standaard-Boekhandel, 1951, pp. 54-56. ill.
Auteur Blöte-Obbes, M.C.
Jaar van uitgave 1951
Citaat "« Saevis tranquillus in undis », « rustig te midden der onstuimige golven» was een devies, dat Willem de Zwijger gaarne gebruikte. In het jaar 1577 liet hij een gedenkpenning maken, die hij waarschijnlijk aan verschillende per­sonen ten geschenke heeft gegeven tijdens zijn reis door N. Holland en Utrecht, die hij in dat zelfde jaar maakte. Een zijde van deze penning droeg zijn beel­tenis, de afbeelding op de andere zijde stelt een ijsvogel voor die naar zijn nest vliegt, dat midden op de golven drijft. Het is een eigenaardig nest, een soort van eendenkorf en het lijkt niet in het minst op het echte nest van een ijs­vogel. Er om heen is het bovenstaande devies gegraveerd. In 1580 liet hij nogmaals penningen slaan met de zelfde af­beelding. Na de dood van de prins lie­ten de staten van Zeeland in 1584 een penning slaan met weer het zelfde devies en bijna de zelfde afbeelding. De staten van Holland deden desgelijks, de afme­ting was alleen iets groter en de entourage uitgebreider. Men gebruikte weer het devies, dat zo wonderwel paste bij de persoonlijkheid en het leven van Willem van Oranje." (54)"Waar men de ijsvogel altijd langs het water zag vliegen, doch nooit zijn nest vond, terwijl deze spons aanspoelde, die er met enige verbeeldingskracht als een nest van vezelachtige visgraatjes uitzag, is het zeer wel mogelijk, dat men deze twee dingen met elkaar in verband bracht en de spons tot ijsvogel­nest maakte." (55)
Opmerking(en) Zie ook: Boot, C.H.B. & Burlage, J.H., Encomium Gulielmi I, 1848.
Trefwoorden Ijsvogel penning munt Beeldhouwkunst