Historische Critiek" in: De Tijdspiegel

Titel "Historische Critiek" in: De Tijdspiegel, December 1891, pp. 345-355. Noten.
Auteur Blok, P.J.
Jaar van uitgave 1891
Citaat "Een mijner Katholiek vrienden schreef mij naar aanleiding van de Polemiek over Lodewijk van Nassau en Willem den Zwijger, dat het "niet zoo gemakkelijk zou zijn den auteur dier brochure te weerleggen". Het schijnt, dat deze meening ook in niet-katholieke kringen hier en daar heerscht: in sommige recensies der bedoelde brochure toch, ook van niet-Katholieke zijde, verklaart de beoordeelaar wel het met mij en niet met X. eens te zijn, maar betreurt het desniettemin, dat ik de zaak te zeer en bagatelle behandeld heb. Sommige Katholieke beoordeelaars gaan verder en trekken uit mijn stilzwijgen na mijne vrij levendige protesten de conclusie, dat ik tegen het door X. aangevoerde niets meer heb in te brengen, kortom, dat ik geslagen ben. Om te gemoet te komen aan het genoemde bezwaar, om te voldoen aan het verzoek van eenige mijner vrienden en tevens de onjuistheid der laatstvermelde conclusie aan te toonen, ben ik besloten de voor eene executie van X. door mij gestelde voorwaarde — dat nl. deze anonymus zijn naam zou noemen — te laten vallen. Ik doe dat ook hierom, omdat de zaak door de gezamenlijke uitgave van de vroeger in De Nieuwe Koerier van Roermond geplaatste artikelen een ander karakter heeft verkregen. Wat in eene weinig gelezen courant voor een bepaalden kring van personen werd geschreven, ver­schijnt in eene alom verspreide brochure in een gansch ander licht." (345)
Trefwoorden Algemene en Politieke Geschiedenis Polemiek Rooms