De godsdienst van Willem van Oranje

Titel "De godsdienst van Willem van Oranje", in Verspreide Studiƫn op het Gebied der Geschiedenis, door P.J. Blok, Groningen: J.B. Wolters, 1903, pp. 126-153. Noten.
Auteur Blok, P.J.
Jaar van uitgave 1903
Citaat "Maar niet alleen de vurige Calvinisten, die de lucht deden weergalmen van hunne verwenschingen tegen al wat katholiek was, erkenden hem als hun leider; de gematigde hervormingsgezinden, tot wie hij zich het meest aangetrokken gevoelde, rekenden op hem zoo goed als de gematigde Katholieken in Holland. Beide nuances van gematigden begrepen, dat eene overwinning van Spanje niet alleen de vrijheid op godsdienstig gebied maar ook de politieke vrijheid van Holland zou vernietigen. Tot die gematigden behoorde de Prins van natuur; niets was er ooit in hem van den blinden Calvinistischen geloofsijver, die alles, wat naar Catholicisme zweemde, verafschuwde met bitteren haat.Als staatsman mocht hij aan de eene zijde die gematigden niet van zich vervreemden, tot welke de groote meerderheid der bevolking en bijna alle regenten behoorden. Als staatsman begreep hij aan den anderen kant, dat een taai volhardend verzet nooit te wachten is van de zijde eener gematigde partij doch dat eene revolutie als die, welke in Holland was uitgebroken, vooral hare kracht tot tegenstand moest zoeken bij de vurige menigte, die liever wilde sterven dan toegeven in de zaak van het geloof; hij zag in, dat, zoolang de vijand nog in Holland was, op de vurige Calvinisten vooral de hoop der vrijheidsvrienden moest berusten.In deze dubbelzinnige positie, middenin geplaatst tusschen de Calvinistische drijvers, de Katholieken en de gematigde hervormingsgezinden, heeft de Prins vooral in de eerste jaren van den strijd moeilijke dagen gekend. Veel moest hij door de vingers zien, wat streed met zijn gevoelen." (149)
Trefwoorden Godsdienst van O. Kerkgeschiedenis
Web links