Willem de Eerste. Prins van Oranje en Grondlegger der Nederlandsche Vrijheid. In tien Boeken door den Heere Bitaubé

Titel Willem de Eerste. Prins van Oranje en Grondlegger der Nederlandsche Vrijheid. In tien Boeken door den Heere Bitaubé, Lid van de Koninklijke Academie der Wetenschappen en Fraaije Letteren. Te Berlyn. Uit het Fransch vertaald door L.P.H.J.R. (= Adriaan Kluit). Nieuwe Uitgave. Te Amsterdam, Bij Johannes Sluijter, Boekverkoper, 1778.   
Auteur Bitaubé, Paul Jérémie
Jaar van uitgave 1778
Citaat "Ik zing den held, die, langen tyd ongelukkig, van zyne goederen beroofd, een aantal van verhinderingen bestrydende, de Bataafsche Provinciën aan 't Spaansche staal ontweldigde en dezelve met een' gelukkigen band veréénigde. Vergeefs wapende zich een Koning, wiens rykstaf het Heelal dreigde, om dien Held te onderdrukken. Vergeefs ploften de monsters der Helle, de Dwinglandy en het Bygeloof, dit toeneemend Gemeenebest met hunne yzeren armen in den diepsten afgrond: de Held verstiet dat onwaardig juk, hief zyn moedig en zegepraalend hoofd omhoog, en vestigde Holland; schoon omringd van puinhoopen." (1/2)
Opmerking(en) Zie ook: 1e editie Willem de Eerste, 1773.
Trefwoorden Algemene en Politieke Geschiedenis Literatuur, Toneel, Muziek, overige Kunsten