Bijdragen en mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Jaargang 99

Titel Bijdragen en mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Jaargang 99, Aflevering 4, Den Haag: Nederlands Historisch Genootschap, 1984. pp. 553-748.Themanummer Willem van Oranje. Alle artikelen van dit nummer zijn in deze bibliografie opgenomen. "Woord VoorafOp 10 juli 1584 werd Willem van Oranje vermoord. Het jaar 1984 was derhalve een Oranje-herdenkingsjaar. Ook het Nederlands Historisch Genootschap droeg daaraan het zijne bij. Zo werd ondermeer het op 4 en 5 juni te Delft gehouden jaarlijks congres aan Willem van Oranje gewijd. De redactie van de Bijdragen prijst zich gelukkig de teksten van de toen gehouden voordrachten, in enkele ge­vallen in uitgebreide of licht aangepaste vorm, in deze aflevering te kunnen publi­ceren. Voor alle duidelijkheid zij opgemerkt, dat de auteurs vóór het congres geen kennis droegen van elkaars teksten. Dit verklaart de omstandigheid, dat in een enkel geval tegenovergestelde opvattingen naar voren worden gebracht zon­der dat van een gedachtenwisseling of onderling reageren sprake is. Het leek voorts een aardige gedachte om in dit nummer tevens een aantal van de in ver­band met de herdenking verschenen publikaties over Oranje gezamenlijk (en sneller dan normaal mogelijk is) te doen bespreken. Een woord van welgemeende dank aan allen, die door hun medewerking de verschijning van deze artikelen nog in de jaargang 1984 mogelijk maakten (de auteurs en de leden van de congres­commissie in de eerste plaats) moge dit woord vooraf besluiten.De redactie"  (553)
Jaar van uitgave 1984
Trefwoorden Algemene en Politieke Geschiedenis