Revindicatoir beslag op "afgedwaalde" archiefstukken een eeuw geleden

Titel "Revindicatoir beslag op "afgedwaalde" archiefstukken een eeuw geleden", in: Nederlands Archievenblad. Tijdschrift van de Vereniging van Archivarissen in Nederland. Jrg 67, Groningen: N.V. Erven B. van der Kamp, 1963, pp. 63-64.  
Auteur Beyerman, J.J.
Jaar van uitgave 1963
Citaat "In de in het derde deel van Fruins Verspreide Geschriften voorkomende bijdrage De oude verhalen van den moord van Prins Willem I komt op bladzijde 79 een passage voor over het terugvinden van enige op die moord betrekking hebbende archiefstukken, die ik hier, als inleiding op hetgeen ik daarover in enige nummers der Dordrechtsche Courant van maart 1862 heb gevonden, laat volgen:'De verhooren van den moordenaar, niet minder belangrijk dan zijn confessie, maar die bij den brand van het Delftsche stadhuis in 1618 spoorloos verloren schenen te zijn, kwamen in het voorjaar van 1862 plotseling te voorschijn op een boekverkooping in Den Haag, en dat niet in afschrift, maar in het oorspronkelijk, en ook vergezeld van de wezenlijke autograaf der confessie. Die stukken waren sedert onheuglijken tijd in het bezit eener regentenfamilie, die er de waarde niet van vermoed had en ze thans, nu de regeering er onder den verkooper beslag op legde en ze als rijkseigendom terugvorderde, zonder tegenstreven overgaf'.Ik laat nu de drie berichten over deze zaak, die ik in de nummers van de Dord­rechtsche Courant van 6, 13 en 22 maart 1862, en waarvan het eerste ontleend is aan 'Het Nieuwe Dagblad van 's-Gravenhage', volgen. Eerst dat van 6 maart. 'Men zal zich herinneren, dat in den catalogus der belangrijke verkooping, welke dezer dagen bij de boekhandelaars van Doorn en Zoon te 's-Gravenhage zal wor­den gehouden, voorkomen de eigenhandige confessie van Balthazar Gerardts en een ander tot zijn geding betrekkelijk stuk. Thans vernemen wij, van een door­gaans goed ingelichte zijde, dat door den staat der Nederlanden aanspraak wordt gemaakt op het eigendomsregt dier bescheiden en dat derhalve namens den staat, op die belangrijke documenten onder handen der verkoopers beslag is gelegd'.Het tweede bericht luidt: 'Men verneemt nader met betrekking tot de in veiling gebrachte, doch thans onder revindicatoir arrest liggende confessie van Balthazar Gerardts, dat de boekverkooper van Doorn is opgeroepen bij den hoogen raad, ten einde het voormelde beslag door de staat gelegd, te hooren van waarde ver­klaren'.Maar: 'Eind goed, al goed': het derde bericht luidt gelukkig: 'Het geschil om­trent de officieële stukken van Balthazar Gerardts is in der minne geschikt, daar de bezitter ze aan het rijk heeft afgestaan'.Zoals zo vaak, geldt ook hier het oude 'Nil novi sub sole'. De kwestie van het eigendomsrecht op 'afgedwaalde' archiefstukken, dat de reden van verwerping door de Eerste Kamer der Staten-Generaal van het ontwerp ener nieuwe Archief­wet is geweest, is dus ook een eeuw geleden reeds een ogenblik actueel geweest." (63)
Trefwoorden moord stukken Rechtsgeschiedenis Algemene en Politieke Geschiedenis