Besluit van Prins Willem de Zwijger d.d. 28 October 1572

Titel "Besluit van Prins Willem de Zwijger d.d. 28 October 1572, gegeven ter bescherming van de Abdij van Egmond voor haar bewoners en toebehooren", in: Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem, deel 27, 1903, pp. 312-314.  
Jaar van uitgave 1903
Citaat "..., stellen ende nemen bij desen in onse protectie, beschermenisse ende saulfvegarde de Abdije ofte Convente van Egmont met den toebehoirten, midtsgaders den Abt ende Reli­gieusen aldaar met allen den dienaren, dienaeressen ende anderen perzoonen gheestelycke ofte weerlijcke hen toestaande oyck mede allen haeren huysen, hoeven, pachten, schueren, stallingen ende anderen goeden roerende ofte onroerende, waar die gelegen zijn oft hoe­danich die wesen mogen, omme voir alle fortse gewalt ende overlast bewaert te zijn, consenterende den voirsz. Abt, dat hij in kennisse ende teecken op der voirsz. convente huysen, hoeven, pachten, schueren, stallingen en anderen goeden, sal mogen laten staen ende stellen onse wapen, soo is 't, dat wij daeromme ordonneren ende bevelen ulieden ende een iegelijcken van ulieden, bezun­dere verzoecken oyck allen anderen dient zoude mogen aengaen ende dese tegenwoordighe zullen gethoont worden, dat ghijlieden aen de perzoonen desz voorsz. Abts ende Religieusen en midtsgaders allen den boveng. perzoonen met der Convent huysen, hoeven, pachten schueren ende stallingen voorsz. nyet en doet ofte en laet doen eenigh gewalt ofte fortsse ende overlast, noch oyck aen haer lieder beesten en anderen goeden meublen ofte immeublen voorsz. eenige schade, hinder, letsel ofte molestatie met affnemen ende wechvoeren derzelver op pene van gehouden te worden voir overtreeders van dese onse beschermenisse ende saulfveguarde ende voir zulcks gestraft te worden naer gelegentheyt van misdade,..." (313)
Trefwoorden Kerkgeschiedenis Algemene en Politieke Geschiedenis