Het Wilhelmus van Nassouwe. De afkomst van Willem de Zwijger

Titel "Het Wilhelmus van Nassouwe. De afkomst van Willem de Zwijger", in: Nieuw-Neerlandia. Orgaan van het Algemeen Nederlandsch Verbond. Groep Nederlandsch-Indië. 1e jrg, nr 2, Mei 1941, pp. 12-16.
Auteur Bergh, W.J.
Jaar van uitgave 1941
Citaat "De aanleiding tot het schrijven van dit artikel in ons Indisch Verbondsblad „Nieuw Neerlandia" is geweest een ingezonden stuk in „Vrij Nederland", in hetwelk de heer R. van Ingen namens talrijke leden van „Neerlandia", de Nederlandsche Vereeniging te Londen, op geestdriftige wijze te kennen geeft in den aanhef van het Wilhelmus van Nassouwe reeds sinds jaren te hebben gezongen van Dietschen instede van Duitschen bloet. Dit was hem en de zijnen 30-40 jaar geleden op school geleerd. Mocht dit niet juist zijn, zoo schrijft hij, „laat ons er dan een eind aan maken. Zingen wij liever van Hollandsch, Russisch of ander bloed! Maar in geen geval Duitsch!" Met dezen hartekreet zullen vele Nederlanders en Nederlandsch sprekenden instemmen. De redactie van „Vrij Nederland" doet zulks echter niet; zij ziet geen reden, zoo schrijft zij, „tot vervalsching van het meer dan 350 jaar oude Wilhelmus bij te dragen, omdat wij nu met de Duitschers oorlog hebben. Willem de Zwijger heeft beter aan ons verdiend dan dat wij zijn afkomst verdoezelen, die hij zelf niet wenschte te verdoezelen". Ziehier, geachte lezers, een staaltje van slechte voorlichting, voortspruitend uit een verbluffend gebrek aan historische kennis, dat helaas niet alleen staat. Ook anderen hoort men nog weleens spreken van de „Duitsche afkomst" van den Prins. Willem van Oranje, den grondlegger onzer dynastie, waarvan onze Koningin thans het elfde regeerend lid is, wordt aldus onrecht aangedaan. Een beknopte historische uiteenzetting moge hier volgen." (12/3)"Willem van Oranje was inderdaad van Nederlandschen stam. Reeds in het begin van ons volkslied heet het „Wilhelmus van Nassouwe ben ik van Duytschen bloet". Duytsch beteekent hier Nederlandsch, in tegenstelling tot Hoogduytsch (vgl. Neder-Duitsch Hervormde Kerk), en die uitlating kon Willem in den mond worden gelegd, omdat hij afstamde van den tak der Nassau's, waartoe ook Engelbrecht behoorde, die, gelijk wij hebben gezien, in 1404 met de Nederlandsche jonkvrouwe Johanna van Polanen was gehuwd. Uit deze lijn kwam Oranje voort; zoo was hij van Neder-Duytschen, Nederlandschen bloede." (14)
Opmerking(en) Vgl. Willem de Zwijger herdenking te Bandoeng op 24 April 1933.
Trefwoorden Literatuur, Toneel, Muziek, overige Kunsten Diets duits afkomst