Het portret van Willem I

Titel "Het portret van Willem I", in B.C. Savornin Lohman et al. (red.), Prins Willem van Oranje 1533-1933, Haarlem: Tjeenk Willink & Zoon N.V., 1933, pp. 367-378. ill. Noten. 
Auteur Beresteyn, E.A.
Jaar van uitgave 1933
Citaat "Doel van deze bijdrage is, een beknopt overzicht te geven van de beeltenissen die ons van den Zwijger zijn overgebleven. (…) De bronnen, die ons bij onzen arbeid ten dienste staan, zijn van tweeërlei aard. Eenerzijds de afbeeldingen, die ons laten zien, hoe de Prins er uitzag, anderzijds de beschrijving van tijdgenooten, die hem gekend hebben. Laatstgenoemde bron verschaft ons helaas weinig materiaal. Slechts enkele schrijvers, van wie aangenomen kan worden dat zij den Prins persoonlijk hebben gezien en gesproken, beschrijven 's Prinsen uiterlijk in korte trekken.(…) Van meer belang zijn echter de afbeeldingen van onzen Oranje. Er bestaan honderden portretten in allerlei materiaal uit allerlei tijden… . Tenslotte rest de moeilijke taak, om de contemporaine portretten, die op naam van den voorgestelde zijn, te scheiden in portretten, die hem wèl en die hem vermoedelijk niet voorstellen." (367-368, behandeld worden: Geschilderde en getekende portretten, prenten, penningen, beeldhouwwerken en gebrandschilderde ramen.)
Trefwoorden portretten Schilderkunst. (Ook miniaturen) Teken- en Prentkunst