Het LEVEN VAN WILLEM DE I. Prins van Oranje

Titel Het LEVEN VAN WILLEM DE I. Prins van Oranje, Graef van Nassau, Stadhouder en Capitein Generael van Holland, Zeeland, Utrecht, en Vriesland, enz. enz. enz. GESCHREVEN DOOR ****.  TWEEDE DEEL. Beginnende met de komst van den HERTOG VAN ALBA in de Nederlanden, en eindigende met de PACIFICATIE van GENT, 663 blz. Register: Vvr-Aaa5v [4 ongefol.]Online* (2e dr.)
Auteur Beaufort, Lieven
Jaar van uitgave 1732
Citaat "Dewyle nu het mannelyk Geslagt van Willem de eerste, Prins van Oranje, met het overlyden van Prins Willem de derde, Conink van Groot Brittannien H.L.M. is uytgestorven, en wy tegenwoordig onder die geluckige Regeering, en in die gewenschte tyden leven (eerste stadhouderloze tijdperk), dat men de waerheit vrymoedig mag belyden en voorstaen, en het geoorlooft is, om met de vereischte bescheidenheit een vrye tael in een vry Land te mogen spreeken : dat men nu ook, met de loffelyke daeden van de Prins van Oranje te prysen, en hem te verheffen, niet verdagt gehouden kan werden van vleyery, nog met deszelfs misslaegen en gebreeken te openbaren, den haet en verbolgentheit van iemand heeft te vreesen, soo hebben wy geoordeelt, dat het nu in de rechte tyd was, om het Leven van desen Prins met de vereischte vrymoedigheit en oprechtheit te beschryven, sonder gunst daer voor te verwagten, nog afgunst te ontsien, en sulks geheel en al, sonder partyschap voor of tegen het Huys van Oranje. Derhalven, indien wij eenige menschelyke swakheden of gebreeken, hier ofte daer, komen te ontdecken, soo denke niemant, dat het geschiede, om syn verdiensten daer mede te verkleinen:..." (I, XI-XIII).Eerder merkte de auteur al op ":…want men kan hem die eer en roem niet weigeren, dat hy een Beschermer der Nederlanden is geweest; (…) dat hy de geschonde Voorrechten der Nederlanden heeft voorgestaan en te gelyk, dog alleen in een seekere sin, de Grondlegger en stichter is geweest van de Doorluchtige Republicq der Vereenigde Nederlanden." (I, II/III)
Trefwoorden Algemene en Politieke Geschiedenis Kritisch
Web links http://books.google.com/books?as_q=&num=10&hl=nl&btnG=Google+zoeken&as_epq=Het+LEVEN+VAN+WILLEM+DE+I&as_oq=&as_eq=&as_brr=0&as_pt=ALLTYPES&lr=&as_vt=&as_auth=&as_pub=&as_drrb_is=q&as_minm_is=0&as_miny_is=&as_maxm_is=0&as_maxy_is=&as_isbn=&as_issn=