Willem de Zwijger

Titel Willem de Zwijger, Rotterdam: Ad Donker - Uitgever, 1950. 273 blz. ill. Index.  
Auteur Beaufort, Henriëtte L.T.
Jaar van uitgave 1950
Citaat "Bij een kleine groep lieden roepen nationale helden een felle reactie op. De waarheid van een mythe aanvaarden ze niet, ze zoeken de nationale heldenfiguren haast met geweld te ontmy­thologiseren, ze vergroten maar al te graag hun menselijke be­perktheden en tekorten. In de literatuur over Oranje hebben dezulken hem beschreven als een weliswaar geniale, maar toch als een politieke scharrelaar, een omkoopbaar eerzuchtige, een weerhaan die met alle winden heeft meegedraaid. Zij beschul­digen hem van perfidie.Dit eenvoudig levensverhaal beoogde geen ophemeling, noch een aanklacht te zijn, het trachtte Oranje als mens te zien en te begrijpen, voor zover een andere ziel te begrijpen is. Het poogde zijn tijd te kennen en de tijdgeest, die eens door hem gesuizeld heeft, te voelen. Het liet licht vallen op de stuwende kracht, de voortvarende geest, die deze bedachtzame mens eigen zijn geweest, het luisterde naar de gulle lach, die Oranje tot het laatst toe behield. Toch bleef het bij een benadering, want ook de biograaf weet dat een vereenzelviging niet plaats kan hebben. Soms meent hij dat het kàn in het vuur van zijn werk, maar komt het koele uur der bepeinzing dan beseft hij dat dit toch nooit kan.Ongetwijfeld is Nederland het land van Rembrandt. Zijn kunst ligt aan gene zijden het dispuut. Willem de Zwijger vertegenwoordigt evenwel niet minder het volk en het land, waaraan hij zich gegeven heeft en waarvoor hij het offer van geheel zijn leven bracht. Daarenboven staat hij in de rij van de europese geesten, die een zeer wezenlijk aandeel hebben gehad in de groei van een onschatbaar besef: het ongelijksoortige samen te voegen in een weloverdacht evenwicht." (261)
Trefwoorden Algemene en Politieke Geschiedenis