Beschryving van den opgank

Titel Beschryving van den opgank, voortgank en ondergank der Brugschen koophandel, Daer by de Voorzorgen door de Princen van den Lande en 't Magistraet van Brugge aengewend tot behoudenisse der zelve, dreygende na de jaeren 1485 tot den val te komen; Hoe die daer na door de borgerlyke oneenigheden zeer verswakt en vermindert zynde, door verscheyde middelen wierd erstelt; En eyndelinge hoe die na 't vertrek der magtigste Kooplieden by na gantsch ten onderen gegaen is, en alsnu wederom begint aen te groeyen.        Fortunatos nimium, sua si bona norint                  BRUGENSES CIVES!Door d'Heer ende Mre. PATRICE BEAUCOURT, Heere van Noortvelde, Advocaet Fiscal van haere Majesteyts Thollen &tc.TOT BRUGGE; By JOSEPH DE BUSSCHER, Boekdrukker en Boekverkooper, in de Predikheers-straet. MDCC.LXXV. A8-B3, 377 blz.
Jaar van uitgave 1775
Citaat "ook word alhier aengetoont wie bezonderlyk oorzaeke tot diergelyke uytsporigheden gegeven hebben, met de bezonderste beschuldingen van wegen den Koning van Spaignen, tot laste van den Prince van Oraigne, Grave van Nassau, en een kort en bondig verhael van den betragten doodslag in den persoon van den zelven Prince door eenen Spaig­naert, genaemt Jan Jauregui, met de copiën der brieven en beloften by hem bevonden; als mede de informatien en onderzoekingen dien aengaende genomen met de bekente­nissen en verklaeringen van verscheyde getuygen; nog zyn hier by gevoegt de brieven geschreven uyt Brugge en andere Steden door Jaspar d'Anastro Koopman, den brief van den Hertog van Parme en Plaisance, geschreven aen't Magistraet van Brugge en andere Steden; eyndelinge eene wydloopige redenvoeringe op den doodslag en moort van den genoemden Prince van Oraigne, begaen door Balthazar Gerard, copie der sententie die hy onderstaen heeft, ter uyt­voer gebragt binnen d'Helft. op den 14. July 1584., met een waeragtig verhael van deze daed en alle de omstandigheden; waer na volgt den vrede getroffen ten voormelden jaere, en 't accord tusschen de Staeten van Zeeland en de Stad Brugge raekende den Koophandel;" (A6r-v)"Ondertusschen en mogen wy niet nalaeten te zeggen, dat vele Schryvers teenemael voor ze­ker houden, dat den Prince van Oraigne den beschermer en het hoofd van de Nieuwgezinde geweest is, en vervolgens ook al medegewerkt heeft tot de verminderinge van den Brugschen Koophandel, waer door de zelve voor een groot deel nae Amsterdam overgegaen is; waerom den Koning van Spaigne kors daer na, te weten, op den 15. Maerte 1580. door den Hertog van Par­ma tot Maestricht, en van daer door geheel het Nederland in twee taelen heeft doen afkondigen en in druk uytgeven een verbanninge van den voornoemden Prince van Oraigne, … ." (120)
Opmerking(en) Bevat vele authentieke documenten over de aanslag op Oranje in 1582. Verder houdt de auteur Oranje medeverantwoordelijk voor de economische neergang van Brugge in de 16e eeuw.
Trefwoorden Economische en Sociale Geschiedenis Algemene en Politieke Geschiedenis Moord aanslag 82
Web links http://books.google.com/books?id=4G86AAAAcAAJ&pg=PA1&dq=beaucourt+koophandel&hl=nl&ei=QPe-TMHjAo_rOfyR_DQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC8Q6AEwAA