De Nassavsche Oorloghen. (Op volgend titelblad): Afbeeldinghe

Titel De Nassavsche Oorloghen. (Op volgend titelblad): Afbeeldinghe, ende Beschrijvinghe van alle de Veld-slagen, Belegeringen ende and're ghevallen in de Nederlanden, Geduerende d'oorloghe teghens den Coningh van Spaengien: Onder het beleydt van den Prince van Oraengien, ende Prince Maurits de Nassau, etc. Van weghen de Hooch-Moghende Heeren Staten der Vereenichde Nederlanden. 't Amsterdam, Michiel Colijn, 1616. [14], 880. Register. Rijk geïllustreerd.
Auteur Baudartius, Willem
Jaar van uitgave 1616
Citaat "De Prince van Oranien, hadde gheern den Grave van Egmondt doen resolveren, uyt het Landt te trecken, hem voor ooghen houdende de perijckelen, die hem, ende allen den gheconfereerden, boven het hooft waren hanghende; Maer het was al te vergeefs, hy seyde: dat hy sekerlijck hoopte, soomen conde de Predicatien doen ophouden, de Beelde-stormers ende Sectarisen straffen, dat de Coninck hem soude laten gheseggen, sonder voorder straffe over de Landen te brengen. Waer op de Prince hem antwoorde: dat sijn hoope onseker was, ende dat het hem soude berouwen, dat hy de Brugge soude wesen, over de welcke de Spaenjaerden in het Landt comen souden. Dit laetste ghespreck des Princen van Oranien, des Graven van Egmondt, ende andere groote Heeren, ghebeurde op den eersten van April, 1567. Als het ruchtbaer gheworden was, dat dese beyde Heeren, die de treffelijckste ende voornaemste waren onder de gheconfedereerden, van verscheyden ghevoelen ende voornemen waren, soo verdeylden oock de gheconfedereerde Edele, alsoo dat nauwe het eene derden deel bestendich by het verbondt ghebleven en is. Maer die de Gereformeerde Religie toeghedaen waeren, sochten alle middelen, om het verbondt staende te houden, ende om eenighe van de grootste Heeren te doen resolveren met haer aen te houden, om de Landen in haere vryheyt te bewaren, ende alle vreemde daer uyt te weeren, meest d’ooghe hebbende op den Prince van Oranien, soo om sijn wijsheydt ende ervarentheydt, als om sijn macht, vrienden, ende alliancien in Duytsch-landt. Maer de Prince met sijn discreet verstant, overmerckende de grootheyt ende macht des Conincks, dien hy kende, soo wel uyt sijn eyghen naturel, als by opruyen sijnes Spaenschen Raedts, die de Landen haetich was, soo om de Religie, als om haere privilegien ende vryheyt, welcke hy haer misgunde: Daer by oock overlegghende, dat den yver van den ghemeynen Man, die de Ghereformeerde Religie toe-ghedaen was, voor ‘teerste wel groot, maer niet gheduyrich en was, om groot fundament daer op te maecken: Oock siende, dat hy binnen den Lande selfs soude teghen hebben den voorschreven Grave van Egmondt, met het principael ende meeste oudt Crijchs-volck, Edeldom, ende gheterghde Geestelyckheyt, soo heeft hy hem niet willen beweghen laten, om in het Landt te blyven, maer resolveerde daer uyt te vertrecken." (Fol. 25/6)
Trefwoorden Algemene en Politieke Geschiedenis