Historie van het Stadhouderschap der Heeren Princen van Orange

Titel Historie van het Stadhouderschap der Heeren Princen van Orange, hoognodig tot Bewaring van de Vryheid in den Kerk- en Burgerstaat, Dordrecht: Abraham Blussé, 1765. (Het Stadhouderschap van Willem den I. Prins van Orange, pp. 55-112.) ill. Noten  
Auteur Barueth, J.
Jaar van uitgave 1765
Citaat "De verre vooruitsiende Prins van Orange den opkomenden storm van des Konings verbolgentheid wel te gemoet siende, vond raadsaam, in den aanvang des jaars 1567, de gemoederen der ver­bondene Edelen te ondertasten, omtrent des Lands en hunner eige sekerheid; nevens veele anderen van oordeel synde, dat men sich in tyds wapenen moest, om de gedrygde aankomst der Spaansche Krygsmagt te gemoet te trekken en kloekmoedig het hoofd te bieden. Doch de Graaf van Egmond, Stadhouder van Vlaanderen, daar toe niet kunnende verstaan, was met anderen van begrip, dat men sich op des Konings Genade en Goedertierenheid verlaten moest. Door welke verdeeltheid der gevoelens, het Bondgenootschap der Edelen wel haast gescheurt wierd, en daar door, de Spanjaarts in die scheur terstond de hand krygende, al haar kragt verloor.Des vond Orange, voor de aankomst des Hertogs van Alba, sich genootsaakt, by tyds te wyken, en in Duitsland het Graafschap van Nassau, by synen Broeder Jan van Nassau tot eene schuilplaats voor eenen tyd te nemen; naa alvorens, in de maand van Mey deses jaars, Egmond nogmaals te hebben gewaarschouwt; dat syn ydel vertrouwen op 's Konings Goedertierenheid hem sou doen omkomen: Want dat hy aldus de Brug syn sou, waar over de Spanjaarts in het Land souden trekken, en, als sy 'er in waren, de Brug agter sich souden afbreken." (75/6)
Trefwoorden Algemene en Politieke Geschiedenis Kerkgeschiedenis
Web links http://books.google.nl/books?id=70hbAAAAQAAJ&dq=%22Historie+van+het+Stadhouderschap+der+Heeren+Princen+van+Orange%22&printsec=frontcover&source=bl&ots=YsclwrroR3&sig=KmE1BSUmwwDg8uaeI8ZTPaW380E&hl=nl&ei=_MVES-73Ic_ajQeFrMWADg&sa=X&oi=book_result&ct=result