De Oranjeherdenking

Titel "De Oranjeherdenking", in: Tijd en Taak. Religieus-Socialistisch Weekblad, jrg 31 van De Blijde Wereld, Zaterdag 14 Januari, 1933, p. 4.  
Auteur Banning, W.A.
Jaar van uitgave 1933
Citaat "Moeten wij meedoen?Die vraag is aan de orde in De Sociaal-Democraat en wordt verschillend, maar meest ontkennend beantwoord, al wordt bijna door allen de grootheid van Prins Willem erkend. Huldigen wel, maar niet met de anderen, zoo oordeelt de meerder­heid. Partijgenoot G. van Veen beantwoordt de vraag in De Socialistische Gids, van Januari, in een artikel, dat vooral be­langrijk is om de opmerking, dat sociaal-democraten te weinig historisch besef hebben en te weinig letten op nationale waar­den. Van Veen schrijft o.a., dat het socia­lisme, wil het de volksziel leiden, drager moet worden der nationale waarden. Wij moeten volgens hem daarom bij de Oranje-herdenking geen gezicht zetten, alsof wij niet van de eigen Nederlandsche familie zijn en aan haar historie geen deel willen hebben in gemeenschap met onze volks­genooten. Ons volk verstaat de kunst, om de nationale dagen schoon en waardig te vieren, al heel slecht, maar dan moet de soc.-democratie een vorm van Volksfeest-viering scheppen, die cultureel vooruitgang beteekent bij wat we tot nu toe moesten aanschouwen. Van Veen is dus van mee­ning, dat wij, soc.-democraten, wel moeten meedoen." (4)
Trefwoorden Herdenking 1933 Algemene en Politieke Geschiedenis socialisten