Andries Bourlette (Een hoofdstuk uit de geheime geschiedenis van den vrijheidsoorlog - 1568)

Titel Andries Bourlette (Een hoofdstuk uit de geheime geschiedenis van den vrijheidsoorlog - 1568)", in Idem, Studiën en Schetsen over Vaderlandsche Geschiedenis en Letteren, uit vroegere opstellen bijeenverzameld, herzien en vermeerderd door R.C. Bakhuizen van den Brink. 1e deel, Amsterdam: Frederik Muller, 1863, pp. 283-380. Noten. Bijlagen.  
Auteur Bakhuizen van den Brink, R.C.
Jaar van uitgave 1891
Citaat "Als onze voorouders over iemand spraken van beproefde kloekheid en gescherpte ervaring, dan drukken zij die eigenschappen uit door de verzekering: hij is met den prins over de Maas geweest! Evenwel was die tocht over de Maas eene der eerste, maar geenszins eene der luisterrijkste, pogingen ter herwinning der verlorene rechten. Zij levert eene duistere bladzijde in onze geschiedenis en het is bijna hachelijk haar aan die duisternis te ontrekken." (283)"Onder de brave, maar ongelukkige slachtoffers der bandelooze opstandelingen behoort (de Luikenaar) Andries Bourlette. Hij was een der trouwste en vertrouwdste aanhangers des Prinsen, in het gevaarlijkste tijdsgewricht; een der standvastigste, maar minst luidruchtigste martelaars voor burgerlijke en godsdienstige vrijheid." (p. 284)."Men vroeg hem (verhoor op de pijnbank, GWD), of en waarom hij aan de wacht zijner gevangenis gezegd had, dat hij, wanneer hij sterven moest, het geloof van Augsburg (Lutheranisme) opentlijk zou belijden, en hij antwoordde, dat hij het zou doen, omdat hij de overtuiging had, dat de nieuwe en Gereformeerde godsdienst beter was dan de oude." (353)"Onze geschiedschrijvers hebben den tocht van den prins over de Maas onvolledig medegedeeld, en zich meest tot het verhaal van geleverde schermutselingen en aangevochtene steden bepaald. Bourlette's rechtsgeding kan tot aanvulling dienen van hetgeen aan hunne berichten, ten minste voor een gedeelte van den veldtocht, ontbreekt." (356)
Opmerking(en) (Online tekst gebaseerd op de publicaties in De Gids van 1844, nrs 3, 4 en 5.)
Trefwoorden Andries Bourlette Tocht over de maas. 1568 Militaire Geschiedenis Algemene en Politieke Geschiedenis
Web links http://www.dbnl.org/tekst/bakh003stud01_01/bakh003stud01_01_0006.htm