Het huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Saxen

Titel Het huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Saxen, historisch-kritisch onderzocht, Amsterdam: Johannes Müller, 1853. 168 pp. Noten, Bijlagen.  
Auteur Bakhuizen van den Brink, R.C.
Jaar van uitgave 1853
Citaat "Berigt,De Schrijver wenscht, dat dit Werkje eeniglijk als een historisch-wetenschappelijk onderzoek, geenszins als een partijschrift, ontvangen worde. Het was blijkens de Voorrede, lang vóór de gebeurtenissen van April, j.l., opgesteld; ware het niet zelfs vóór dien tijd grootendeels afgedrukt geweest, de Schrijver zou menige zinsnede hebben doorgestreept, waarin hij zich zelven, misschien wat al te sterk, als Onroomsch kenmerkt. Hij protesteert hiermede tegen alle Boekverkoopers, Aankondigers en Recensenten, die hem de beleefdheid mogten willen bewijzen, zijn boek als een aanhangsel tot de no-popery-literatuur van den dag ter markt te brengen. Om eene uitdrukking uit onze jongste parlementaire Jaarboeken te bezigen: door neutraal te blijven heeft hij gepoogd nationaal te zijn. 's-Gravenhage, 1 Mei, 1853." (II)"Een huwelijk van een talentvol man met eene minder dan alle daagsche vrouw, een huwelijk zonder liefde door eene in het oog vallende verstooting verbroken, tot drijfveêr te willen maken van de handelingen dienszelfden mans, die een tijdperk in de geschiedenis opende en een Staat grondvestte, is, reeds van voren beschouwd, een vergrijp tegen de geschiedenis van dien aard, als wij aanduidden, en hadde die beschouwing slechts een' schijn van voorwendsel voor zich, het ware eene onvoorzigtige verwisseling van aanleiding en oorzaak. Maar hier ontbreekt zelfs die schijn : de ongelukkige echt met Anna van Saxen is eene voorbijgaande episode in het leven des Zwijgers, zonder invloed op zijn openbaar optreden in de geschiedenis en die zeker zijn karakter niet met den stralenkrans der heiligheid omgeeft, maar daarop evenmin een' vlek werpt, waarvan de smet zigtbaar is in zijne handelingen : het is eene bijzonderheid, die zelfs de Theopompus onzer dagen, d.i. de kwaadsprekendste der nieuwere geschiedschrijvers, de oude Schlosser, had hij de zaak aangeroerd, in eene noot onder zijn' pessimistischen tekst zou hebben verstoken. Ziehier de waarheid, omtrent het huwelijk van Oranje, die te naakt en te onbeduidend is, dan dat wij haar onverzeld zouden laten gaan van andere beschouwingen, meer belangrijk, zoo wij gelooven, voor de geschiedenis." (4)
Trefwoorden Huwelijk Anna van Saksen
Web links http://books.google.nl/books?id=0XQ6AAAAcAAJ&dq=%22Het+huwelijk+van+Willem+van+Oranje+met+Anna+van+Saxen%22&printsec=frontcover&source=bl&ots=Oh_QNS2UcX&sig=VdMui7YjUWggl6HR-jWJ1nFzKiQ&hl=nl&ei=UqRES8TIK8nPjAee1LmADg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1