Willem van Oranje

Titel "Willem van Oranje, een staatsman in de zestiende eeuwse Nederlanden", in: Zeeuws tijdschrift. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 35, 1985, pp. 1-2.  
Auteur Baelde, M.
Jaar van uitgave 1985
Citaat "Uit al het voorafgaande blijkt duswel de betekenis van Oranje voor de Nederlan­den in het algemeen en voor de Zuidelij­ke Nederlanden in het bijzonder. Er is daarbij vastgesteld dat Oranje vóór de jaren tachtig de Nederlanden nooit heeft ingedeeld in een noordelijk en een zuidelijk gedeelte. Men moet dus vooral beklemtonen dat hij meestal geijverd heeft voor de gehele Nederlanden, maar dan met een heel eigen en zeer waardevolle inbreng.Als mens en als persoonlijkheid kan Oranje evenmin met kleinmenselijke criteria benaderd worden. Hij was dus zeker niet een losbol of een lichtzinnig pragmaticus, religieus uiterst onver­schillig of politiek steeds maar mee­draaiend met de mogelijkheden van het ogenblik. Willem van Oranje was ook niet een groot politiek denker, een al­truïstische dagdromer, een voorbeeldig diep-gelovig christen, een martelaar bij de opbouw van de staat Nederland. Oranje was ons inziens wel een uitzon­derlijk mens, een „grand seigneur" en een „Realpolitiker" met bepaalde gaven en met bepaalde gebreken. Hij komt uiteindelijk naar voren als een ratio­neel-ingestelde edelman, met een tijds­- en standsgebonden maar tevens per­soonlijke politieke visie en met een hu­maan-verdraagzame ingesteldheid op religieus gebied." (2)
Trefwoorden Algemene en Politieke Geschiedenis Kerkgeschiedenis