De Protestantsche heldenfiguur Willem de Zwijger" in: De Protestant. Uitgegeven door de Evangelische Maatschappij

Titel "De Protestantsche heldenfiguur Willem de Zwijger" in: De Protestant. Uitgegeven door de Evangelische Maatschappij, jrg 54, nr 11, 25 mei 1933, pp. 81-82.  
Auteur Baar, W.D.M.
Jaar van uitgave 1933
Citaat "Men heeft op vele plaatsen gestreefd naar een zoogenaamde „nati­onale" herdenking, d.w.z. men heeft door alles te vermijden wat aan een bepaalde volksgroep aanstoot zou kunnen geven, zoovelen mogelijk in een algemeene huldiging willen betrekken, en dat is in zekeren zin een loffelijk streven, want de figuur van Willem van Oranje is van belang geweest voor het geheele volk, en daarom heeft men bij die herdenking den nadruk gelegd op zijn staatkundige beteekenis. Doch daarbij diene men in 't oog te houden, dat zulks nooit mag geschieden ten koste van de waarheid en zuiverheid, terwijl een eenzijdige be­lichting van Oranje als grondvester van onze staatkundige eenheid en vrijheid tekort doet aan zijn veelzijdige persoonlijkheid." (81)"Daarom verschijnt voor ons de groote figuur van den Zwijger ook altijd allereerst als de groote geloofsheld, de strijder voor vrijheid van geloof en geweten. Pater Borromaeus de Greeve moge dan „zonder bitterheid" concludeeren „uit de historische feiten, dat Prins Willem geen godsdienstheld was, gezien zijn wisselende kerkelijke richting", voor ons beteekent geloofsheld niet het behooren tot een bepaalde kerk of godsdienstige richting, maar het, gedragen door den geest des geloofs, getrouw zijn aan de van God gegeven taak, getrouw tot in den dood.Wij zijn het eens met wat Groen van Prinsterer schreef: „hij neemt een plaats in in de rij der veldheeren en staatslieden niet alleen, maar ook der geloofshelden en martelaren". (82)
Trefwoorden Algemene en Politieke Geschiedenis herdenking