Afschriften van meest oorspronkelijke brieven van prins Willem van Oranje

Titel "Afschriften van meest oorspronkelijke brieven van prins Willem van Oranje", in: Utrechtsche Volksalmanak voor het jaar 1849, Utrecht: L. E. Bosch en Zoon, 1848, pp. 21-57. Foto's artikel:  
Auteur Asch van Wijk, A.M.C.
Jaar van uitgave 1848
Citaat "Alle deze afschriften meest van de oorspronkelijke brieven zijn afkomstig uit de verzameling van wij­len den Heer J. J. Dodt. Moeijelijk is het mededeelen waar zich thans de meeste dier stukken zelve bevinden, daar alleen aan het hoofd der afschriften tot enkele aanwijzing de naam Altheer staat, een boekhandelaar hier ter stede, in wiens vroeger bezit deze brieven schijnen geweest te zijn. Op de brieven van 2 Julij 1580,25 Maart 1581 en 7 Junij 1583 duidt ons de naam Werkhoven, pastoor der oud-Roomschen te Utrecht, aan, dat deze in het archief dier geestelijkheid berusten." (57)1. 29-04-1577: Prins Willem van Oranje zendt aan de vijf kapiteinen van Utrecht Jonkheer Arent van Dorp, en Mr Pauli, ter zake van de aldaar liggende krijgslieden. http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/WVO/brief/116422. 12 mei 1577: Prins Willem van Oranje zendt aan de 3 Staten van Utrecht, ontvangene brieven der Staten-Ge­neraal, Utrecht betreffende, met verzoek hun gevoelen deswege te vernemen.http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/WVO/brief/99843. 17 october 1577: Prins Willem van Oranje meldt aan de 3 Staten van Utrecht de punten en artikelen der satisfactie te hebben goedgekeurd en bezegeld. http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/WVO/brief/99864. 17 october 1577: Prins Willem zendt aan... (Magistraat van Zaltbommel, Staten van Holland en van Zeeland, zie ING) de akte van satisfactie met verzoek om medeonderteekening.http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/WVO/brief/3365. 7 mei 1579: Willem Prins van Oranje gelast aan de 3 Staten van Utrecht, om doctor Thomas Sosius niet te molesteren in de administratie van het rentmeesterschap van de domeinen van Utrecht.http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/WVO/brief/99896. 11 october 1579: Prins Willem van Oranje aan de 3 Staten van Utrecht ter zake van eene collatie en van het rentmeesterschap van mr. Thomas Sosius. http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/WVO/brief/116447. 2 juli 1580: Prins Willem van Oranje aan de stad Utrecht ter zake van eenige eenhoornen toebehoorende aan het kapittel van St Marie te Utrecht. http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/WVO/brief/116458. 30 januari 1581: Prins Willen van Oranje zendt aan de 3 Staten van Utrecht, doctor Leoninus, mr. Sebastiaan van Loosen en mr. Pieter van Diemen, ter zake van den landraad en de gemeene middelen.http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/WVO/brief/99999. 20 maart 1581: Prins Willem van Oranje beveelt aan de bevelvoerders te Utrecht alle regtsvorderingen tegen de geestelijke personen te staken en hun te laten in het rustig bezit hunner goederen.http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/WVO/brief/1164610. 27 april 1581: Prins Willem van Oranje verzoekt aan de 3 Staten van Utrecht de gravin van Hantekercke en jonk­vrouwen Francrijke en Sabijne van Egmont in hunne regten op de goederen van Zuylen te hand­haven. http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/WVO/brief/1001811. 2 juli 1581: Prins Willem van Oranje aan de burger kapiteinen te Utrecht over de goederen van het kapittel St. Marie. http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/WVO/brief/1164812. 24 juli 1581: Willem Prins van Oranje zendt aan de 3 Staten van Utrecht het verzoekschrift van Antonis But ten fine van rapport. http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/WVO/brief/1002913. 1581 (zonder datum en plaats): Prins Willem van Oranje verzoekt aan de stad Utrecht de lansen voor de vane van ritmeester van Neck te Arnhem te bezorgen.http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/WVO/brief/1164914 22 mei 1582: Prins Willem van Oranje verzoekt aan ... om de begonnen slooping van de kerk St. Marie tot ver­sterking der stad te staken en vermaant haar tot eendracht.http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/WVO/brief/1165015. 7 juni 1582: Prins Willem van Oranje verzoekt aan de 5 kapit­telen van Utrecht om den laatsten Junij hunne ge­deputeerden te zenden, met die der 2 andere Staten van Utrecht, om hunne onderlinge geschillen te vereffenen. http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/WVO/brief/11652
Opmerking(en) Vgl. Brieven van den prins van Oranje aan de staten van Utrecht, afkomstig uit de verzameling van afschriften van wijlen den heer J.J. Dodt. (1848).
Trefwoorden brieven aan Utrecht