Brieven van Prins Willem van Oranje 1577-1584

Titel "Brieven van Prins Willem van Oranje 1577-1584", in: Kronijk van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, Utrecht: Kemink en Zoon, V, 1849, pp. 326-340.   
Auteur Asch van Wijk, A.M.C.
Jaar van uitgave 1849
Citaat "Prins Willem van Oranje beveelt zich in de genegenheid der staten van Utrecht aan, en verzekert hun het zijne te zullen toebrengen tot verligting hunner lasten en bevordering hunner belangen. (18 April 1577: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/WVO/brief/355)Prins Willem van Oranje beveelt aan de Hoplieden der Utrechtsche schutterij eerbied en gehoorzaamheid aan de stedelijke regering. (1 juli 1578: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/WVO/brief/10035 )Prins Willem van Oranje antwoordt op de bezwaren der staten van Utrecht in de maandelijksche betaling van het regiment van den vrijheer van Hohen-Saxen, dat hij hun wel indachtig houdt, dat de bescherming en bevrijding des vaderlands deze lasten vorderen. Hij hoopt, dat de herinnering aan de weldaden van sedert eenige jaren genoten rust en welvaart, hen deze geringe som gewillig zal doen betalen tot heil des lands, en voorts alle verderen klagten staken. (17 juni 1580: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/WVO/brief/10036)Prins Willem van Oranje verzoekt aan de staten van Utrecht bereidwillig te betalen hunne quote in de 5900 r.g. ten behoeve der reiskosten van de raadsheeren Leoninus en van Lozen en van den pensionaris der stad Mechelen. (8 Februari 1581: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/WVO/brief/10001 )Prins Willem van Oranje zendt aan de staten van Utrecht de door Holland gemaakte lijst, naar welke, ter bestrijding der oorlogskosten, de convooygelden in elke provincie behoo­ren te geheven worden. Hij verzoekt van hun gevoelen en besluit hieromtrent te worden onderricht. (27 Februari 1581: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/WVO/brief/10007)Prins Willem van Oranje verzoekt aan de staten van Utrecht om de gedeputeerden met dezen van zijnentwege belast, te hooren. (6 Maart 1581: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/WVO/brief/10009)Prins Willem van Oranje, zich hoogelijk verwonderende over het niet verschijnen der Utrechtse gedeputeerden ter generaliteits vergadering, vermaant de staten van Utrecht ernstelijk de hunnen met de meesten spoed te zenden, ten einde de zaken, tot groot nadeel van den lande, niet langer te doen stilstaan. (19 Juli 1581: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/WVO/brief/10027)Prins Willem van Oranje zendt aan de staten van Utrecht een geschrift, waarbij een behoorlijk salaris voor de gede­puteerden in 's lands zaken wordt vastgesteld, met verzoek daarna de hunne te bezoldigen. (16 October 1581: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/WVO/brief/9964)Prins Willem van Oranje vermaant de staten van Utrecht voor het laatst, hunne verschuldigde quote in de f 100,000 toegezegd aan zijne hoogheid te betalen, bij gebreke waarvan hij niet kan beletten, dat hunne koopmansschepen deswege in beslag worden genomen. (30 November 1581: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/WVO/brief/10037)Willem van Oranje antwoordt aan de gecommit­teerden tot den landraad, aan de oostzijde der Maas, op hunne waarschuwing van den 7. Nov., omtrent 's vijands komst in Gelderland, — dat hij gisteren daarvan reeds verwit­tigd, het beschikbaar krijgsvolk derwaarts gezonden heeft. (10 November 1583: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/WVO/brief/10038)Prins Willem verzoekt aan ....... (staten van Utrecht) om, des nader verzocht, 8000 ponden kruid in het leger van Philips, graaf van Hohenloo, te zenden, met belofte van deze hoeveelheid te zullen restitueren. (14 Mei 1584: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/WVO/brief/9977)"
Trefwoorden Algemene en Politieke Geschiedenis
Web links http://books.google.nl/books?id=lqDNAAAAMAAJ&dq=1849+%22Kronijk+van+het+Historisch+Genootschap+gevestigd+te+Utrecht%22&printsec=frontcover&source=bl&ots=psyCYKkor5&sig=a6sZXJrxsmf3tg3Yg6mgIkOakeY&hl=nl&ei=svOWSuPrMIP5-AbahbymCQ&sa=X&oi=book_result&ct=resu