Moord op Willem I. Prins van Oranje

Titel "Moord op Willem I. Prins van Oranje, te Delft in 1584", in Idem, De geschiedenis van Richard Wittington, Lord Major van Londen, en meer boeiende en merkwaardige gebeurtenissen uit de geschiedenis, Leiden: D. Noothoven van Goor, [1876], niet gepagineerd, pp. [33-38]. ill.   
Auteur Arrenberg, R.
Jaar van uitgave 1876
Citaat "Omstreeks twee uren stond de Prins van tafel op en werd op de eerste trap van zijn hof, in het St. Aagten-klooster, ontmoet door den moordenaar, die, zich aanstellende alsof hij zijn paspoort vorderde, het pistool, dat met drie kogels geladen was, op hem loste en hem dwars door het lijf of in het hart trof, zoodat de Prins terstond den geest gaf, alleen onder het nedervallen uitroepende: »Mon Dieu! Mon Dieu! ayez pitié de moi et de ton pauvre peuple!" dat is: "Mijn God! mijn God! ontferm U over mij en over dit arme volk" Zoo er nog eenig bewijs noodig was, om aan te toonen, dat geen heerschzucht en eigenbaat, maar zui­vere liefde voor het Nederlandsche volk, het roersel van Willem's pogingen is geweest, dan zou het deze uitroep zijn, geslaakt in het oogenblik van zijnen dood.De moordenaar was terstond achter uit door de stallingen gevlucht tot aan de vest, waar hij meende zich te water te begeven, maar door twee van 's Prinsen dienaren achterhaald en gevat werd. Men bracht hem in de gevangenis, waar hij beleed: Dat hij Balthazar Gerards genoemd, en te Villefans, in het graafschap Bourgondië geboren was, dat hij reeds lang van plan was geweest en gelegenheid had gezocht om den Prins om te brengen, dat hij eindelijk van zijn voornemen kennis gegeven had aan eenen Jezuïet te Trier, die hem had geraden dienaangaande te spreken met den Prins van Parma." (35/6)
Trefwoorden Algemene en Politieke Geschiedenis Moord