Antwoord des Prinsen van Orange aan de Gedeputeerden der Bondgenooten te Utrecht

Titel "Antwoord des Prinsen van Orange aan de Gedeputeerden der Bondgenooten te Utrecht, op de Instructie hun medegegeeven, byzonder raakende de kwaade gerugten tegen zyn persoon (1*)", in L.P. van de Spiegel, Bundel van onuitgegeeven stukken, dienende ter opheldering der vaderlandsche historie en regeeringsform, en voornaamelyk der historie van de Unie van Utrecht, verzameld en met eenige aanmerkingen vermeerderd door Mr. Laurens Pieter van de Spiegel, secretaris der Ed. Mog. Heeren Staaten van Zeeland en uitgegeeven door Jacobus Ermerins, secretaris der stad Vere. Tweede deel, Goes: Jacobus Huysman, M.DCC. LXXXIII, pp. 239-242. Noten.   
Jaar van uitgave 1783
Citaat (noot 1*): De Prins van Orange hadt den 7 Augustus 1579 in de Vergaderinge der Bondgenooten te Utrecht, door den Heer van S. Aldegonde een ernstig vertoog laaten inleveren over den verwarden toestand van 's Lands Zaaken, by 't welk hy onder andere verklaard hadt op zulk een' voet niet langer te kunnen dienen, gelyk men het zelve vinden kan by BOR. XlV. B. bl. 128 [157]; De Bondgenooten hadden daar op eenige Heeren uit hun midden afgevaardigd naar Gend, om den Prins, die zig aldaar bevondt, het advis van de Provintien op de voordragt van Aldegonde voor te houden, en om wyders met hem te overleggen, wat men op zulke gewigtige punten zoude dienen te besluiten : hier op gaf hy een wydloopig antwoord in geschrift, 't welk mede by Bor XIV. B. bl 131 [160] te vinden is, en wel verdient geleezen te worden, om dat het een klaar denkbeeld geeft van de omstandigheden van zaaken in dien tyd, maar teffens verklaarde hy zyne meening mondelyk aan de Gedeputeerden, 't welk vervat is in het stuk alhier uitgegeeven: waarschynlyk hadt men den Prins verzogt geen gewag van die zaaken te willen maaken in zyn schriftelyk antwoord, met oogmerk om het niet verder te doen verspreiden dan noodig was, waarom ook dit gansche artykel van het verbaal der Gedeputeerden met een streep is aangehaald en ter zyde gesteld het woord tace gelyk men thans op de geheime stukken stelt secreet." (239-240)
Opmerking(en) Bevat o.a. een verweer tegen de beschuldiging dat Oranje gelden, die geschonken waren voor de oorlogvoering, ten eigen bate zou hebben aangewend.
Trefwoorden Algemene en Politieke Geschiedenis
Web links http://books.google.nl/books?id=Nt4BAAAAMAAJ&dq=stukken+%22van+de+spiegel%22+bundel&printsec=frontcover&source=bl&ots=mdf_9_cjGr&sig=NwA-c60oXxc_aqT3uoBWMt12LYo&hl=nl&ei=LC8tS6-SA8aJ4QbdpfSDCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CBUQ6AEwBA