Een encycliek van Willem den Zwijger

Titel "Een encycliek van Willem den Zwijger", in: Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied. Nieuwe Reeks. Jrg. XXIII, 23ste deel, Utrecht: P.W. van de Weijer, 1884, pp. 185-193. Noten.  
Auteur Allard, H.J.
Jaar van uitgave 1884
Citaat "Den 16den November 1880 onderteekende ik een, in de Studiën (13e jaarg. II, 65-90) verschenen opstel, getiteld Des Zwijgers godsdienstzin. Twee onuitgegeven brieven zijner hand. Als onmisbare aanvulling daarvan verschijnt heden de Encycliek des Zwijgers, waarin de man van 't plakkaat des jaars 1581 alle „eerweerdighen in Gode" aanmaant onzen Heere God ootmoediglijk te bidden „dat syn goddelycker goedertierenheyt believe over syn volck bermhertig te wesen ende genaedich die catholycke religie in eenicheyt ende waerachticheyt des geloofs te bewaeren ende augmenteeren". Juist een maand later, den 22sten Mei 1566, zou hij aan zijne Heiligheid Pius V verzekeren „que je désire et veux demeurer toute ma vie très humble et très obéissant fils de l'Eglise et du S. Siége et perséver(er) en ceste volunte dévotion et obéissance, comme ont faict mes prédécesseurs." En nog geen twee maanden later schreef dezelfde aan denzelfden, na in den geest 's Pausen voeten gekust te hebben: (Zie onder bovengenoemd artikel) (...) En in November van 't zelfde jaar berichtte een vertrouwelijk schrijven derzelfde hand aan den Lutherschen Willem van Hessen : „nachdem­mahl wir in der Augspürgischen Confession gebornn und ufferzogen, auch diesselbige in unserm Hertzen je und allwege getragen undt bekendt haben" Zeven jaren later omhelsde hij ... het Lutheranisme ? — och neen, het door de Lutheranen gehate Calvinisme.Is een man van zulke godsdienstige beginselen de hui­chelende Loge (auteur refereert aan maçonniek eerbetoon bij herdenking 1884 te Delft) niet waardig „al was hij niet door plechtige gelofte in de rijen der Orde opgenomen" ?En volzalig degenen, die moed en geloof genoeg bezitten om met overtuiging uit te roepen : Helaas, de Saulus was nog in geen Paulus herschapen!Hun geloofsmoed is in staat om bergen van graniet te verzetten!Ik schreef dit naar aanleiding der Delftsche poerim." (192/3)
Trefwoorden Godsdienst Kerkgeschiedenis Kritisch Anti-Oranje