Dagregister van 's Prinsen levensloop

Titel "Dagregister van 's Prinsen levensloop", in B.C. Savornin Lohman et al., (red.), Prins Willem van Oranje 1533-1933, Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., 1933, pp. 409-452. ill.   
Auteur Alfen, H.J.P.
Jaar van uitgave 1933
Citaat "Door de Commissie van dit Gedenkboek uitgenoodigd om een dagregister van 's Prinsen leven samen te stellen, heb ik deze taak op mij genomen ondanks de zekerheid in deze eerste poging op dit gebied onvolledig te zullen blijven. Ik heb niet eens alles kunnen nagaan, waar ik stellig weet dat nog wel gegevens voor dit overzicht te vinden zijn." (Het ontbrak de auteur aan tijd en gelegenheid om de maandstaten van 's Prinsen uitgaven in Het Koninklijk Huisarchief te raadplegen evenals materiaal in het archief te Lille. Het register steunt op archiefpublicaties en op archiefonderzoek van de schrijver te Brussel, Marburg en Wiesbaden. Ook ontbreken de verwijzingen waaraan de vaak korte aanduidingen ontleend zijn.)
Trefwoorden Algemene en Politieke Geschiedenis dagregister