's Hertogenbosch en de prins van Oranje

Titel "'s Hertogenbosch en de prins van Oranje", in L.J.C. van Gorkom et al. (red.) 's Hertogenbosch 1185-1935, 's Hertogenbosch: Teulings' Uitgevers-Mij, 1935, pp. 107-131. Noten.Foto's artikel: http://www.periodata.nl/dataweb/AlfenOranjeenDenBosch.pdf "Den Bosch moge dan al niet als Breda, dat zijn eigen stad was, of als Grave, dat aan hem voor een bepaalde som was verpand, in zo nauwe betrekking tot den Prins gestaan hebben, het voelde toch als een der vier hoofdsteden van Brabant zekere verplichting jegens den Prins, die niet alleen in zo zicht­bare gunst bij den Keizer en de Regentes stond en nog in de eerste jaren van Philips de voornaamste plaats onder de grote landsheren innam, maar boven­dien als invloedrijkste van de Brabantse edelen in de Staten van dit gewest de belangrijkste rol vervulde. Herhaaldelijk zien wij dan ook den Prins in aangelegenheden dier Staten met deze stad gemoeid, hetzij hij daarvoor persoonlijk naar Den Bosch kwam of dat de stad van haar kant schriftelijk per bode of bij monde van een harer pensionarissen de zaak in kwestie aan hem voorlegde. Reeds als twintigjarige jongeman werd hij in December 1553 met een dergelijke opdracht door de Regentes belast om de stad te overreden aan de bede tot dekking der oorlogskosten tegen Frankrijk, waarheen hij spoedig actief ging deelnemen, de vereiste toestemming te verlenen." (108)
Jaar van uitgave 1935
Trefwoorden Algemene en Politieke Geschiedenis Den Bosch Militaire Geschiedenis