Advys wegens den Prins van Orange in de Staaten van Zeeland gegeeven op het verlaaten van den Koning. 1579. 10 Aug.

Titel "Advys wegens den Prins van Orange in de Staaten van Zeeland gegeeven op het verlaaten van den Koning. 1579. 10 Aug.", in L.P. van de Spiegel, Bundel van onuitgegeeven stukken, dienende ter opheldering der vaderlandsche historie en regeeringsform, en voornaamelyk der historie van de Unie van Utrecht, verzameld en met eenige aanmerkingen vermeerderd door Mr. Laurens Pieter van de Spiegel, secretaris der Ed. Mog. Heeren Staaten van Zeeland en uitgegeeven door Jacobus Ermerins, secretaris der stad Vere. Tweede deel, Goes: Jacobus Huysman, M.DCC. LXXXIII, pp. 213-214.    
Jaar van uitgave 1783
Citaat "Edele, Erntfeste, Eersame, Wyse, Lieve, Besundere, alzoe Mr. Pieter de Ryc­ke, Raedt ende Mr. Cornelis Taymon, Secre­taris van den Raede geordonneert in Zeelandt, voor drye oft vier daghen alhier by ons gecommen zyn, ende ons onder anderen aenge­dient hebben, dat tegens den elfsten dach deser jegenwoirdiger maent dach van beschrivin­ge van den Staten van Zeelant tot Middelburch geleyt is, alwaer neffens meer andere poincten gehandelt zoude worden op het verclaren van het verlaeten van den eedt, hulde ende gehoirsaemheyt, die men den Coninck van Hispaingnen gesworen heeft, doordyen hy de Landen, die hy insgelycx besworen hadde, tirannichlick heeft doen regieren, heurlieder Privilegien ende Gerechticheden geannichilleert, midsgaders die goede Ingesetenen van dyen ende heurlie­der welvaren verjaecht, bedorven ende vernielt, ende dat alsoe daer op met volle Leden van de Staten dient geresolveert te worden, .…" (213
Trefwoorden Algemene en Politieke Geschiedenis
Web links http://books.google.nl/books?id=Nt4BAAAAMAAJ&dq=stukken+%22van+de+spiegel%22+bundel&printsec=frontcover&source=bl&ots=mdf_9_cjGr&sig=NwA-c60oXxc_aqT3uoBWMt12LYo&hl=nl&ei=LC8tS6-SA8aJ4QbdpfSDCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CBUQ6AEwBA
http://www.inghist.nl/pdf/wvo/pictures/10000-10999/10312.pdf