De Princevlag waait!

Titel De Princevlag waait!, Uitgeversmaatschappij De Amsterdamsche Keurkamer, Amsterdam, [1937]. 197 blz. ill. Bandomslag en teekeningen van M. Meuldijk.  
Auteur Adriaan, Jan
Jaar van uitgave 1937
Citaat "— „Ik zal mij nog duidelijker uitdrukken, Dirk Wil­lemsz.," gaat de burgemeester verder, met stijgenden toorn in zijn stem. — „Hebt gij het volk opgehitst tegen onze regeering?"— „ik heb gezegd, dat de prins van Oranje wel een beetje meer waardeering mocht krijgen bij de voorbereiding van den strijd voor onze vrijheid."Er gaat een schok door het edelachtbare college.Wat beteekent hun kruiperige onderdanigheid tegen deze stoute taal? Tersluiks ziet de een naar den ander om den indruk op elkaars gezicht af te lezen. Hier en daar speelt een glimlach door de strengheid heen. Is het sympathie of leedvermaak over de geduchte woor­den van den jongen rekel, die inderdaad toch dapperder is dan een van hen allen?Den burgemeester schemert maar steeds het woord plicht voor de oogen. Te drommel, zal hij zich door dat jong laten koeieneeren?— „De naam van dien Prins mag hier niet genoemd worden," barst hij opeens uit. Bijna had hij er aan toegevoegd: — „Die had verstandiger moeten zijn." Hij is echter niet van plan hierover te gaan redeneeren.— „Zult u, Edelachtbare, den Prins van Oranje les geven?" klinkt het hem reeds tegen.— „Zwijgt, gij moogt spreken als ik het verlang." Het is een haast heldhaftige poging om de leiding van het gesprek te behouden.— „Ik wensch vrij te pleiten voor de goede zaak, die onze Prins voorstaat."— „Dat gaat de perken te buiten," raast de burge­meester, het laatste restje van zijn waardigheid verliezend. Hij geeft met deze woorden en met de manier, waarop zij gezegd worden, zijn onmacht te kennen." (58/9)
Opmerking(en) NB. Het betreft hier de nationaalsocialistisch uitgeverij van Georg Kettmann jr.
Trefwoorden Literatuur, Toneel, Muziek, overige Kunsten NSB nationaal-socialisme