Het Wilhelmuslied. (Met afbeelding

Titel "Het Wilhelmuslied. (Met afbeelding, naar eene tekening van J.G. Smits)", in: Haagsch Jaarboekje voor 1899, onder redactie van A.J. Servaas van Rooijen. 's-Gravenhage: Mouton, 1898, pp. 26-33. ill. Noten. 
Auteur Servaas van Rooijen, A.J.
Jaar van uitgave 1898
Citaat "De Herder sliep werkelijk niet. Op 29 Juni 1572, vinden we den Prins gereed om, vergezeld van een nieuw verworven legermacht, ten tweeden male naar de Nederlanden af te reizen.„'t Is de laatste nacht geweest, dat hij het hoofd op Dillenburg vol zorgen ter ruste had gelegd; de laatste morgen, dat hij er de opgaande zon, — zinnebeeld van onverwonnen kracht, — begroette, ja, maar ook de laatste maal dat hij, geharnast en gereed te paard te stijgen een eerbiedigen kus heeft gedrukt op de lippen zijner zevenenzestigjarige vrome, moeder, maar wier „moederlijk hart" altijd hem bijbleef. Want hij gaat, om niet weer te keeren, maar nu aan het hoofd van 1000 ruiters; hij gaat met eene legermacht, straks 2800 ruiters en veertig vendels voetvolk sterk, wat hem in 1568 mislukt is op nieuw ondernemen; nu intusschen onder veel schooner voor­teekenen van welslagen.Kan het verwondering wekken, en mogen wij het niet aannemen dat de Prins, voordat hij ten tweeden‑male de grootsche onderneming tot bevrijding van zijn Nederland van het Spaansche juk ging ondernemen, te midden van den huiselijken kring, kort voor het scheiden van wat hem lief en dierbaar was, — zijne moeder Juliana van Stolberg, zijn Maurits, 't kind, dat ongeveer 5 jaren te voren op 18 November met zoo'n groote vreugde, met zulke blijde verwachtingen was begroet, — dat de Prins zich het Troost- en Afscheidslied heeft herinnerd, en zich de woorden heeft doen voorlezen, die bemoedigend en heelend het ondervonden leed minder smartelijk deden zijn en hem kracht en vertrouwen gaven voor de toekomst?" (30/1)
Opmerking(en) Gaat over Oranje n.a.l.v. het Wilhelmus.
Trefwoorden Algemene en Politieke Geschiedenis Hagio Wilhelmus
Periodedata afbeelding http://www.periodata.nl/dataweb/ServaasWilhelmuslied.pdf